Závěrečný účet obce_za rok 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČERADICE ZA ROK 2010

1.Plnění rozpočtu obce dle rozpočtové skladby:

Viz. příloha č.1 - sestava FIN 2-12M ( v Kč) k 31.12.2010 
I. Rozpočtové příjmy
II.Rozpočtové výdaje

Rekapitulace:   

( v Kč)     schválený rozpočet       upravený rozpočet        skutečnost      plnění v %

PŘÍMY    2.751.000,--                   3.640.800,--                3.646.888,05        100,17

-  daňové 3.209.748,87

-  nedaňové 97.273,18                 

- kapitálové 60.000,--

- přijaté transfery 279.866,--                   

-           

VÝDAJE                2.751.000,--                   4.157.000,--      4.154.777,93        100,25

-          běžné výdaje                                                           3.083.148,43

-          kapitálové výdaje                                                    1.071.629,50                            

    

                    

Stav běžného účtu k 31.12.2010:  2.289.908,66 Kč

Stav pohledávek za poplatky od obyvatel k 31.12.2010 :12.616,-- Kč

Stav pohledávek za prodej majetku k 31.12.2010: 120.000,-- Kč

Stav poskytnutých záloh k 31.12.2010: 232.637,72 Kč                                                                                      

 

2.Vyúčtování finančních vztahů:

Viz. příloha č. 2 – sestava FIN 2-12M k 31.12.2010:

IV.Konsolidace výdajů

Neinvestiční transfery  obcím (školy) 336.328,-- Kč

Ostatní neinv. transfery 31.500,-- Kč

Neinv.půjčené prostředky obcím ( Deštnice) 130.000,-- Kč

Poskytnutý neinvestiční příspěvek obci Lišany 10.000,-- Kč

                                                                                                                                       

IX. Přijaté dotace a půjčky ze stát.rozpočtu

Rekapitulace:

Dotace na veřejně prospěšné práce – od Úřadu práce v Lounech ……….. 154.976,-- Kč

Dotace na sčítání lidu ………..   2.490,-- Kč

Dotace na volby do zastupitelstev ……….. 15.660,-- Kč

Dotace na volby do PS ……….. 13.326,-- Kč

 

 

3.Výsledek přezkumu hospodaření:

Viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čeradice za rok 2010

přezkoumání se uskutečnilo  04.10.2010 a 10.02.2011

 

Závěr přezkoumání hospodaření ÚSC Čeradice za rok 2010

I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm.a) zákona 420/2004 Sb.)

II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.a) zákona 420/2004 Sb.

III. byly zjištěny dle § 10odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                 10,02%

b) podíl závazků ne rozpočtu  územního celku                                       3,86%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku     0,00%

           

 Vyvěšeno: 11.04.2011

 Sejmuto:   27.04.2011

 

Přílohy k nahlédnutí na OÚ nebo na stránkách obce www.ceradice.cz

- plné znění  zprávy o provedeném přezkoumání za rok 2010

- výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2010

- rozvaha k 31.12.2010

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně popř. ústně do 27.04.2011.

Přiložené soubory:
Vyvěšeno: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Správce webu

Zpět na úřední desku

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace