Zpět na stránku historie

Oznámení - vlajka, znak obce

OZNÁMENÍ OBCE ČERADICE o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání

 

Čl. I

Znak, vlajka, barvy a razítko obce

1.     Oficiální popis znaku zní: modro-bílý cimbuřovitě polcený štít. V pravém modrém poli pravá polovina zlaté šesticípé hvězdy. V levém poli dvakrát děleném – bílá, červená, bílá – vztyčený obilný klas se dvěma listy, vše zelené.

2.     Vlajkou obce je (popis): List cimbuřovitě polcený- modré pole u žerdi, vlající pole dvakrát děleno – bílá, červená, bílá – bez dalších symbolů.Modrý pruh má pět čtvercových zubů a šest stejných mezer.  Poměr šířky k délce listu je  2 : 3.

3.     Barvami obce jsou bílá , modrá, červená.

4.     Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka.

5.     Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou tohoto oznámení a jsou v originále uschovány na Obecním úřadě.

 

Čl. II

Užívání znaku obce

1.     Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§2 a následující zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů), může obec, jakož i jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce.

2.     Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

3.     Svolení k užívání znaku obce vydává zastupitelstvo obce na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku obce, podané na Obecním úřadě.

4.     Znak obce lze užívat zpravidla:

a)      v záhlaví významných listin a písemných dokumentů

b)     k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

c)     na orientačních a propagačních tabulích

d)     na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných

e)     na propagačních tiscích a publikacích

f)      na upomínkových předmětech

 

Čl. III

Užívání vlajky obce

 1.     Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec, její orgány a organizace.

2.     Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního či mezinárodního charakteru.

 

Čl. IV

Užívání razítka obce

Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem, může obec v souladu s §11 odst.5)  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat razítko obce.

 

Čl. V

Úplata za užívání znaku obce

Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje bezúplatně, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak.

 

Čl. VI

Společná ustanovení

Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy a to vhodným a důstojným způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných předpisů (např.zák.č.2000/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).

Schváleno zastupitelstvem obce Čeradice  dne 26.08.2009.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace